W co wierzymy

Wierzymy, że:

  1. Pismo Święte jest jedynym w pełni miarodajnym źródłem nauki o Bogu i Jego postanowieniach dotyczących człowieka, i całego stworzenia.
  2. Bóg jest Jedynym Stwórcą i Panem Stworzenia, który objawił się jako Ojciec, Syn Boży Jezus Chrystus i Duch Święty. Wierzymy, że Ojciec jest Bogiem, Jezus Chrystus jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem.
  3. Człowiek jest z natury grzesznikiem niezdolnym do osiągnięcia zbawienia.
  4. Jezus Chrystus, będący w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, przez swoją cielesną śmierć i cielesne zmartwychwstanie dokonał zbawienia wszystkich wierzących w Niego ludzi, niezależnie od ich formalnej przynależności czy też braku przynależności do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych.
  5. Śmierć Jezusa Chrystusa miała charakter zastępczy, to znaczy poniósł On śmierć za grzechy ludzi aby ci, którzy w Niego wierzą mogli być zbawieni.
  6. Człowiek dostępuje zbawienia wyłącznie dzięki wierze, która jest darem niezasłużonej łaski okazanej mu przez Boga. Dobre uczynki wynikające z wiary w Jezusa Chrystusa w żaden sposób nie wpływają na samo zbawienie, które jest darem Bożym.
  7. Chrzest jest udzielany przez zanurzenie w wodzie wyłącznie osobom, które osobiście wyznały swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
  8. Wieczerza Pańska, jako ustanowienie Jezusa Chrystusa, jest sprawowana na pamiątkę Jego śmierci pod postacią chleba i wina, będącymi symbolami Ciała i Krwi Pańskiej.
  9. Zgodnie z postanowieniem Pisma Świętego, wszyscy wierzący, zarówno kobiety jak mężczyźni tworzą Kościół i są kapłanami Boga Najwyższego, a jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus (powszechne kapłaństwo wierzących). 
  10. Podstawowym celem istnienia Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii i oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, który przyjdzie w chwale, by sądzić żywych i umarłych.