Świadectwo

Baptyści, w przeciwieństwie do Kościoła Katolickiego oraz wielu innych kościołów i związków wyznaniowych, nie posiadają szczegółowego wyznania wiary, rozumianego jako zespół nieprzekraczalnych kanonów. Wynika to z faktu, że baptyści wierzą, iż najwyższym autorytetem w sprawach wiary i życia jest Pismo Święte. Poszczególne wyznania wiary, spisywane przez lokalne wspólnoty baptystyczne, czy też przez cały kościół baptystyczny w Polsce (ostatnie w 1930 roku), są  jedynie wyrazem ciągłego dążenia do poznania prawdy o Bogu, w pełni  wyrażonej jedynie w Piśmie Świętym. Wszelkie wyznania wiary mogą więc być wyłącznie kolejnymi próbami uchwycenia jak najwięcej z Objawienia zawartego w Piśmie Świętym.  Na temat możliwości ludzkich co do poznania duchowej rzeczywistości Pismo Święte zaświadcza, że „cząstkowa jest nasza wiedza” (I Kor. 13:9).

Dlatego też podane niżej zasady zawierają jedynie podstawowe prawdy wiary i w żadnym wypadku nie można stwierdzić, że wyczerpują nasze poznanie dotyczące Boga.

Wierzymy, że:

  1. Pismo Święte jest jedynym w pełni miarodajnym źródłem nauki o Bogu i Jego postanowieniach dotyczących człowieka i całego stworzenia.
  2. Bóg jest Jedynym Stwórcą i Panem Stworzenia, który objawił się jako Ojciec, Syn Boży Jezus Chrystus i Duch Święty. Wierzymy, że Ojciec jest Bogiem, Jezus Chrystus jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem.
  3. Człowiek jest z natury grzesznikiem niezdolnym do osiągnięcia zbawienia.
  4. Jezus Chrystus, będący w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, przez swoją  cielesną śmierć i cielesne zmartwychwstanie dokonał zbawienia wszystkich wierzących w Niego ludzi, niezależnie od ich formalnego należenia czy też nienależenia  do poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych.
  5. Śmierć Jezusa Chrystusa miała charakter zastępczy, to znaczy poniósł On śmierć za  grzechy ludzi aby ci , którzy w Niego wierzą mogli być zbawieni.
  6. Człowiek dostępuje zbawienia wyłącznie  dzięki wierze, która jest darem niezasłużonej łaski okazanej mu przez  Boga. Dobre uczynki wynikające z wiary w Jezusa Chrystusa w żaden sposób nie wpływają na samo zbawienie, które jest darem Bożym.
  7. Chrzest jest udzielany przez zanurzenie w wodzie wyłącznie osobom, które osobiście wyznały swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
  8. Wieczerza Pańska, jako ustanowienie Jezusa Chrystusa, jest sprawowana na pamiątkę Jego śmierci pod postacią chleba i wina, będącymi symbolami Ciała i Krwi Pańskiej.
  9. Zgodnie z postanowieniem Pisma Świętego, wszyscy wierzący, zarówno kobiety jak mężczyźni tworzą Kościół i są kapłanami Boga Najwyższego,  a jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus (powszechne kapłaństwo wierzących). 
  10. Podstawowym celem istnienia Kościoła jest zwiastowanie Ewangelii i oczekiwanie na  powtórne przyjście  Jezusa Chrystusa, który przyjdzie w chwale , by sądzić żywych i umarłych.